Borough OfficialsBOROUGH OF SOUTH WILLIAMSPORT ELECTED OFFICIALS

MAYOR – David J. Lechniak 1/1/2018 – 12/31/2021

 

COUNCIL PERSONS – FIRST WARD

Cory Lehman – 01/01/2018 – 12/31/2021
Robert Cronin – 01/01/2016 – 12/31/2019
Hillarie German – 7/9/2018-12/31/2021

COUNCIL PERSONS – SECOND WARD

Joseph LaRue, Jr – 01/01/2016 – 12/31/2019
John Decker – 01/01/2018 – 12/31/2021
Carl Nolan – 01/01/2016 -12/31/2019

COUNCIL PERSONS – THIRD WARD

J. Bernard Schelb – 01/01/2018 -12/31/2021
David Geise – 01/01/2016 – 12/31/2019
Daniel Cupp –  01/01/2018 – 12/31/2021