Borough OfficialsBOROUGH OF SOUTH WILLIAMSPORT ELECTED OFFICIALS

MAYOR – David J. Lechniak 1/1/2014 – 12/31/2017

 

COUNCIL PERSONS – FIRST WARD

Cory Lehman 01/01/2014 – 12/31/2017
Robert Cronin 01/01/2016 – 12/31/2019
Fred March 2/8/16-12/31/19

COUNCIL PERSONS – SECOND WARD

Joseph LaRue, Jr 01/01/2016 – 12/31/2019
John Decker 01/01/2014 – 12/31/2014
Carl Nolan 01/01/2016 -12/31/2019

COUNCIL PERSONS – THIRD WARD

J. Bernard Schelb 01/01/2014 -12/31/2017
David Geise 01/01/2016 – 12/31/2019
Henry Frey, Jr. 01/01/2014 – 12/31/2017